06.11.2017.


Usluga certificiranja medicinskih proizvoda sa Liste A Reagensi za određivanje krvnih grupa i Liste B Polispecifični anti-humani serum


link: http://www.strukturnifondovi.hr/default.aspx?id=1902&nabava_id=509